We design, pack and deliver

Chránená dielňa

PW Logistics Slovakia s.r.o. je výborným partnerom pre stredné a veľké spoločnosti, ktoré zadaním zákazky našej chránenej dielni ušetria značné množstvo finančných prostriedkov. Tieto finančné prostriedku sú vynaložené efektívne a hospodárne, nakoľko poskytujú zamestnávateľom protihodnotu baliacich služieb či polygrafickej výroby.

Spoločnosť PW Logistics Slovakia s.r.o. získala štatút chránenej dielne v roku 2009. V roku 2019 sme sa transformovali na tzv. Sociálny podnik. Aktuálne zamestnávame 10 občanov so zníženou zdravotnou schopnosťou.

Čo je náhradné plnenie a chránená dielňa

Chránená dielňa alebo tiež chránené pracovisko je také pracovisko, ktoré zamestnáva minimálne 50% zamestnancov so zdravotným postihnutím. Podľa § 9 ods. 1 Zákona o zamestnanosti č.139/2008 sú to spoločnosti zamestnávajúce občanov so zdravotným postihnutím, ktorí:

  • nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce
  • sa zaškoľujú alebo pripravujú na prácu
  • pre ohrozenie zdravia nie sú dočasne spôsobilí vykonávať doterajšie zamestnanie, ak pre nich zamestnávateľ nemá iné vhodné zamestnanie

V takejto chránenej dielni sú pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím.

Čo získate spoluprácou s našou chránenou dielňou PW?

Každá firma na Slovensku, ktorá zamestnáva viac ako 20 zamestnancov, musí zo zákona zamestnávať aj ľudí so zdravotným postihnutím, a to minimálne v počte 3,2 % z celkového počtu zamestnancov. Ak z nejakého dôvodu nie je možné zdravotne znevýhodneným občanom vytvoriť pracovné miesto, spoločnosť je nútená platiť jeden krát ročne pokutu/odvod.

Ak patríte medzi takéto spoločnosti, máme pre vás riešenie. Táto spolupráca je výhodná pre obe strany. Ak využijete služby, za ktoré nemusíte uhrádzať pokutu štátu a navyše dáte prácu zdravotne znevýhodneným občanom. Náhradné plnenie je výhodnejšie ako platiť štátu odvody.